UA RU EN

(044) 592-73-94
(098) 402-54-22
(096) 702-54-22

(044) 550-42-02
(050) 844-00-43
(063) 030-97-20


Мінфін роз'яснив особливості переходу на МСФЗ

З урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до Закону України« Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 р. № 2164-VІІІ, МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності обов'язково повинні застосовувати ще й:

1) підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів;
2) великі підприємства, що відповідають не менш 2-м з наступних критеріїв:

 • балансова вартість активів - більш 20 млн. євро;

 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - більш 40 млн. євро;

 • середня чисельність працівників - понад 250 осіб;

3) публічні товариства, підприємства, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Так, датою переходу на МСФЗ для підприємств, відповідно до вимог вищезазначеного Закону вперше застосовують МСФЗ, є 01.01.2018. Також ці підприємства можуть вибрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2017.

У разі якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2018:

 • складається баланс станом на 01.01.2018 згідно з вимогами П(С)БО;
 • для складання попередньої фінансової звітності за МСФЗ за 2019 рік застосовуються МСФЗ, які будуть діяти на 31.12.2019, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ;
 • у фінансовій звітності за звітні періоди 2018 року не наводиться порівняльна інформація за 2017 рік (крім балансу);
 • перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2019 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2018, 31.12.2018, 31.12.2019 та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни в власний капітал за 2018 і 2019 роки, відповідні примітки, в т.ч. порівняльну інформацію.

У разі якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2017:

 • у фінансовій звітності в 2018 році наводиться порівняльна інформація за 2017 рік, трансформована відповідно до вимог МСФЗ;
 • складається баланс станом на 01.01.2017 згідно з вимогами МСФЗ;
 • для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2017 рік і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2018 рік застосовуються МСФЗ, чинні на 31.12.2018, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;
 • перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2018 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2017,

31.12.2017, 31.12.2018 та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни в власний капітал за 2017 і 2018 роки, відповідні примітки, в т.ч. порівняльну інформацію.

Різниці, що виникають в результаті застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при складанні балансу на дату переходу на МСФЗ, відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного капіталу.

Суб'єкт господарювання розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні доходи) і грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1.