UA RU EN

(044) 592-73-94    (044) 592-10-15
(098) 402-54-22    (050) 844-00-43
(096) 702-54-22    (063) 030-97-20

 

 

 

 

 

 

 

 


Підприємство надає основні засоби іншому підприємству безоплатно (в обох: дохід, визначений за П(С)БО за останній звітний період, не перевищує 20 млн. грн.). Які будуть податкові наслідки?

Підприємство надає основні засоби (комп’ютер) іншому підприємству безоплатно (в обох: дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку (національні ПСБО) за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. грн.). Які будуть податкові наслідки з податку на прибуток у цих підприємств?

Насамперед нагадаємо, що відповідно до норми підпункту 134.1.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – Податковий кодекс), об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Більш того, підприємства, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн грн, можуть визначати об’єкт оподаткування без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу. Про прийняте рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу, такий платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в безперервній сукупності років, в кожному з яких виконується зазначений критерій щодо розміру доходу.

Отже, зазначеним в запитанні підприємствам — платникам податку на прибуток перш за все буде цікаво, як відобразити операцію з безоплатного надання (отримання) основних засобів в бухгалтерському обліку, що ведеться за національними П(С)БО. Адже свій фінансовий результат податкового (звітного) періоду вони визначають саме за даними бухгалтерського обліку (не застосовують податкові різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, окрім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Облік у підприємства – надавача. Згідно пункту 33 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі - П(С)БО 7) та пункту 40 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 56 (далі - Методрекомендації № 561), в разі вибуття об’єкта основних засобів внаслідок його безоплатної передачі, він вилучається з активів. Іншими словами об’єкт основних засобів списується з балансу підприємства, що його передає безоплатно.

Разом з тим, відповідно до пункту 34 П(С)БО 7, фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття таких основних засобів:

1. Їх залишкової вартості;
2. Непрямих податків;
3. Витрат, пов’язаних з вибуттям основних засобів.

Але при безоплатній передачі основних засобів дохід від вибуття не виникає. А все тому, що за нормою пункту 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.1999 р. № 290 (далі - П(С)БО 15), дохід визнається, зокрема, під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу. В нашому ж випадку активи, навпаки, зменшуються. Тобто, в даному випадку мова лише йде про відображення витрат підприємства, що передає основні засоби безоплатно.

Наприклад, залишкова вартість безоплатно переданого об’єкта основних засобів потрапляє до інших витрат (Дт 977 «Інші витрати діяльності» — Кт 10 «Основні засоби»). Одночасно потрібно списати суму зносу об’єкта основного засобу, що передається безоплатно (Дт 131 «Знос основних засобів» — Кт 10 «Основні засоби»).

Таким чином, можна зробити висновок, що при безоплатному переданні основних засобів, у підприємства, яке їх передає (списує з балансу), виникають витрати у розмірі залишкової вартості таких основних засобів, непрямих податків (наприклад, ПДВ), та витрат, пов’язаних з вибуттям основних засобів. В порядку закриття рахунків обліку витрат їх сума надалі відображається у складі фінансового результату (наприклад, залишкова вартість основних засобів - за дебетом субрахунку 793 «Результат від іншої діяльності» рахунку 79 «Фінансові результати», в кореспонденції з кредитом рахунку 97).

Облік у підприємства - отримувача. Згідно з нормою пункту 10 П(С)БО 7, первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання. А справедливою вартістю є сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 П(С)БО 7).
Надходження безоплатно отриманих основних відображається за дебетом рахунку 10 «Основні засоби» (відповідні субрахунки) в кореспонденції з кредитом субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» рахунку 42 «Додатковий капітал» (мова йде про справедливу вартість безоплатно отриманих основних засобів, наприклад, відображену сторонами в акті приймання-передачі). Принаймні, так вважають автори
Методрекомендацій № 561, і не безпідставно.

Нагадаємо, що згідно Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291 (далі – Інструкція №291) . на субрахунку 424 відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Підтверджує застосування субрахунку 424 і норма пункту 13 Методрекомендацій № 561, де зазначено, що на справедливу вартість безоплатно отриманих об’єктів основних засобів збільшується сальдо додаткового капіталу.

Додатково слід відмітити один аспект. Відповідно до пункту п. 10 П(С)БО 7, при визначенні первісної вартості основних засобів, одержаних підприємством безоплатно, враховуються також його витрати, передбачені пунктом 8 П(С)БО 7. Зокрема, витрати на транспортування безоплатно отриманих основних засобів, їх установку, монтаж, налагодження, інші витрати, які безпосередньо пов’язані з доведенням таких основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою, тощо. Але такі витрати спочатку обліковуються як капітальні інвестиції, наприклад, за дебетом субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» рахунку 15 «Капітальні інвестиції» в кореспонденції з кредитом субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». І тільки після введення в експлуатацію безоплатно отриманих основних засобів такі витрати відносяться до первісної вартості (Дт 10 — Кт 15). Що прямо передбачено Методрекомендаціями № 561.

Втім, головний висновок залишається незмінним: при безоплатному одержанні основних засобів у підприємства, яке їх оприбутковує, не виникає дохід на момент їх отримання. Фіскальні органи з таким висновком погоджуються (наприклад, у Листі ГУ ДФС у Чернігівській області від 15.06.2016 р. № 1968/10/25-01-12-02-06).

Але дохід у підприємства, що безоплатно отримало основні засоби все ж буде. Коли? Давайте розглянемо.

Так, згідно з пунктом 21 П(С)БО 15, якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то доходи визнаються на систематичній основі (наприклад, у сумі нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди. При цьому, Інструкцією № 291 визначено:

— дохід від безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації, визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням;
— залишок додаткового капіталу (на субрахунку 424) зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об’єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі (дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і фінансових інвестицій визнається при їх вибутті).

Фіскальні органи у Листі ГУ ДФС у Чернігівській області від 15.06.2016 р. № 1968/10/25-01-12-02-06 підтверджують дану позицію, вказуючи, що саме в момент нарахування амортизації по безоплатно отриманих основних засобів визначається дохід з одночасним зменшенням залишку додаткового капіталу.

За Методрекомендаціями № 561 дохід в сумі, пропорційній нарахованій амортизації, по об’єктах основних засобів, отриманих безоплатно, слід відображати за кредитом субрахунку 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» рахунку 74 «Інші доходи» в кореспонденції з дебетом субрахунку 424. В порядку закриття рахунків обліку доходів ця сума відображатиметься у складі фінансового результату підприємства (за кредитом субрахунку 793 «Результат від іншої діяльності» рахунку 79 «Фінансові результати», в кореспонденції з дебетом рахунку 74).

Насамкінець звернемо увагу, що інші підприємства, які застосовують «податкові різниці», керуються при визначені фінансового результату не тільки даними бухгалтерського обліку, а ще й мають зважати на відповідні норми розділу ІІІ Податкового кодексу щодо коригування фінансового результату до оподаткування.